Logo Klubu NowofundlandaZwiązek Kynologiczny w Polsce
Klub Nowofundlanda i Landseera
Logo Klubu Nowofundlanda
HodowleReproduktorySuki hodowlaneMiotyWystawyChów i hodowla
Klubowy Regulamin HodowlanyRegulamin HodowlanyRegulamin KlubuRegulamin Klubu RasStatut ZKwP

Regulamin Klubu Nowofundlanda Związku Kynologicznego w Polsce.

Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 21.01.2007 roku w Bytomiu.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Klub nosi nazwę:
Związek Kynologiczny w Polsce - Klub Nowofundlanda. (ZKwP-KN).
§ 2
1. ZKwP-Klub Nowofundlanda (zwany w dalszej części Klubem) został powołany na zasadach określonych w Statucie Związku Kynologicznego w Polsce (§ 28 pkt 23 oraz § 38 pkt 3 i 5) w dniu 4.05.2007.
§ 3
1. Klub podlega Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada osobowości prawnej.
§ 4
1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest Oddział Będzin* ZKwP.
§ 5
1. Klub finansuje się ze składek swoich członków oraz innych wpływów uzyskanych w toku swojej działalności.
2. Wysokość składki członkowskiej na rok następny ustala Zarząd Klubu, do dnia 31.12.br.***

II.CZŁONKOWIE KLUBU- ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 6
1. Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy zadeklarowali pisemnie chęć członkostwa w Klubie zgodnie z obowiązującymi zasadami statutowymi.
2. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do końca ostatniego kwartału roku kalendarzowego, niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, opłaconej w macierzystym oddziale.***
Zarząd Klubu zobowiązany jest zapewnić bieżącą kontrolę przynależności do Związku osób uznanych za członków Klubu.
§ 7
1. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest równoznaczne z ustaniem członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja czy ustanie członkostwa w Klubie nie ma wpływu przynależność do Związku Kynologicznym w Polsce.
§ 8
1. Przynależność do klubu nie wyklucza członkostwa w klubach innych ras (zrzeszonych w FCI), w tym także innych klubów rasy nowofundland (zrzeszonych w FCI).
§ 9
1. Członek Klubu ma prawo:
a) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków Klubu
b) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu
c) wysuwać wnioski do władz Klubu
d) uczestniczyć w imprezach kynologicznych Klubu na zasadach określonych przez Statut Związku Kynologicznego w Polsce i niniejszy regulamin
e) nosić odznakę Klubu
§ 10
1. Członek klubu jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i podjętych uchwał, oraz regulaminu Klubu
b) współdziałać z władzami Klubu oraz brać czynny udział w imprezach kynologicznych
c) przestrzegać etycznych zasad hodowli i norm kulturalnego zachowania na pokazach, wystawach i spotkaniach klubowych
III. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU.
§ 11
1. Celem działalności Klubu jest stymulowanie rozwoju hodowli i organizacji dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu rasy, zarówno pod względem eksterierowym, zdrowotnym jak i użytkowym, oraz integrowanie środowiska sympatyków rasy.
§ 12
1. Klub ma prawo:
a) raz w roku zorganizować swoją wystawę z tytułem "Zwycięzca Klubu", o ile uzyska zgodę Zarządu Głównego ZKwP
b) wydawać biuletyn informacyjny oraz prowadzić stronę internetową, finansowanych z własnych funduszów klubowych
c) składać do Zarządu Głównego ZKwP wnioski dotyczące rasy nowofundland
d) podejmować uchwały, które dotyczą członków Klubu i są przekazywane Zarządowi Głównemu do wiadomości celem ich zgodności z przepisami ogólnozwiązkowymi
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) kontakty i integrację z klubami nowofundlanda w innych krajach
b) rozwijanie i popieranie działalności naukowo-badawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej dotyczącej rasy
c) organizowanie zebrań, kursów, wykładów dla członków Klubu oraz spotkań sędziów i asystentów
d) czuwanie nad przestrzeganiem zasad etycznych przez członków klubu
e) podejmowanie innych czynności związanych z realizacją celów Klubu
§ 13
1. Do szczegółowych zadań Klubu należy:
a) realizacja zadań zleconych przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce
b) tworzenie i aktualizacja (dotyczy tylko nowofundlandów będących własnością członków Klubu):
-listy reproduktorów
-listy suk hodowlanych
-listy hodowli
-listy championów
c) tworzenie i gromadzenie bazy danych:
-o miotach
-o wynikach specjalistycznych badań weterynaryjnych
-o osiągnięciach wystawowych (prowadzenie rankingu wystawowego)
- sporządzanie analiz statystycznych pogłowia nowofundlandów
IV. WŁADZE KLUBU.
§ 14
1. Działalnością Klubu kierują władze Klubu.
§ 15
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu
b) Zarząd Klubu
c) Klubowa Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Klubu jest organizacją wykonawczą Walnego Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją działalność.
3. Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
4. Minimalna ilość członków Zarządu nie może wynosić mniej niż 5 osób. 5 osobowy skład Zarządu nie powoduje konieczności powoływania nowych członków Zarządu i uzupełniania jego składu w trakcie trwania kadencji.**
§ 17
1. Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności z uwzględnieniem zapisów finansowoksięgowych, dokonywanych na zasadach analogicznych jak w Oddziałach, na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego w terminie ustalanym corocznie przez Zarząd Główny pod rygorem zablokowania konta.
2. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi absolutorium.
3. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, który może je opublikować w czasopiśmie "Pies".
4. Najpóźniej po upływie 3 lat od powołania Klubu, Zarząd Główny dokona oceny jego działalności.
§ 18
1. Struktura organizacyjna Klubu:
a) Zarząd Klubu:
- Przewodniczący
- Zastępca
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członkowie Zarządu
b) Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej
- Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej
- Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu
b) zatwierdzanie budżetów
c) prowadzenie gospodarki funduszami Klubu
d) wykonywanie zadań określonych w § 13
§ 21
1. Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Do kompetencji Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności finansowej.
b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień.
c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu.
d) składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
3. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
4. Klubowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Klubu nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

xx Siedziba Klubu z O/Bytom została przeniesiona do O/Zabrze ZKwP z dniem 17.01.2009.
*xx Siedziba Klubu z O/Zabrze została przeniesiona do O/Będzin ZKwP, 2013.
** xUchwała II Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ZKwP-KN z dnia 31.01.2009
*** Uchwała III Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego ZKwP-KN z dnia 7.03.2010
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2007strona główna
informacje
regulaminy
linki
druki
WSTĄP DO KLUBU
© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda